Tip na výlet LITENČICE, STRABENICE

  • vyvěšeno: 1. září 2017, Pátek

Tip na výlet LITENČICE, STRABENICE: Památky, významné stavby a zajímavosti zámek, kostel, kaple, fara

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Litenčice:
Jasan v parku, památný strom (v zámeckém parku v Litenčicích)
Jilm drsný, památný strom (u kostela sv. Petra a Pavla)

Strabišov - Oulehla, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, významná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, eurosibiřské stepní doubravy, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita střevíčníku panfotlíčku)

Fara - kulturní památka

Původní farní komplex sestávající z fary, přístavku a hospodářských budov (odstraněny). Fara barokní, klasicistní úpravy. Půdorys obdélný, budova jednopatrová, okna s šambránami. S prostranstvím kolem kostela spojena visutou lávkou.

Pro svoji historickou, architektonickou i urbanistickou hodnotu je cenným dokladem barokní stavby, upravené klasicistní přestavbou.

Zámek - kulturní památka

Hodnotný areál čtyřkřídlého dvoupatrového zámku, vzniklého renesančními, barokními a klasicistními přestavbami gotické tvrze. Vstupní část tvoří rozsáhlé předzámčí, na zámek navazuje park s hospodářskými budovami.

Kostel sv. Petra a Pavla - kulturní památka

Areál mohutného jednolodního orientovaného kostela s odsazeným, oble uzavřeným presbytářem a vysokou zvonicí nad vstupem, vystavěného po roce 1700 v severní části obce. Součástí areálu je i ohradní zeď a kamenný krucifix z roku 1757.

Kaplička -kulturní památka

Barokní kaple sv. Anny na návrší. Vystavěna na obdélném půdoryse s fasádou členěnou nárožními pilastry, průčelí vrcholí trojúhelným štítem. Dveřní otvor uzavřen segmentovým záklenkem, nad vstupem prolomený profilovaný fronton. Před polovinou 18. století.

Drobná sakrální architektura z počátku 18. století, opravována podle do štítu vsazeného kamene v roce 1889. Je pozůstatkem barokní lidové zbožnosti.

 

 

Starší příspěvek
Tip na výlet VĚŽKY